Uraian Lengkap Seputar Asas Hukum Islam

 • Whatsapp
asas hukum islam

Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam “Al-Qur’an dan Hadits”. Jumlahnya cukup banyak. Dan masing-masing bidang memiliki asas tersendiri.

Seperti yang diungkap oleh Tim Pengkajian Hukum Islam, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, melalui laporannya tahun 1983-1984, menyebutkan:

Muat Lebih

 • Asas Umum
 • Asas Hukum Pidana Islam
 • Asas Hukum Perdata Islam

Meski badan tersebut membaginya dalam tiga kategori, kita dapat memahami sebenarnya ada dua jenis asas, yaitu asas umum dan khusus.

Asas umum merupakan asas yang mencakup pada semua ranah hukum islam, sedang asas khusus hanya mencakup pada ranah hukum islam secara parsial.

Asas khusus di atas kiranya belum sepenuhnya disebutkan, mengingat asas tata negara dan hukum internasional Islam belum tercantum. Demikian juga tentang perkawinan dan waris yang memiliki asas tersendiri.

Untuk lebih jelasnya, simak perincian di bawah ini.

Asas Umum

Adapun asas umum diantaranya adalah:

 1. asas keadilan
 2. asas kepastian hukum
 3. asas kemanfaatan

Asas Khusus

Beberapa asas khusus berdasarkan bidang-bidang hukum islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas hukum pidana

Beberapa asas dalam hukum pidana ini diantaranya yaitu:

 1. asas legalitas
 2. asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain
 3. asas praduga tak bersalah

2. Asas hukum perdata

Asas-asas yang masuk dalam ranah ini cukup banyak, meliputi:

 1. asas kebolehan / mubah
 2. asas kemaslahatan hidup
 3. asas kebebasan dan kesukarelaan
 4. asas mengambil manfaat dan menolak madarat 
 5. asas kemampuan berbuat
 6. asas kebebasan berusaha
 7. asas kebajikan 
 8. asas kekeluargaan
 9. asas adil dan berimbang
 10. asas memperoleh hak karena usaha dan jasa
 11. asas perlindungan hak
 12. asas mendahulukan kewajiban daripada hak
 13. asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
 14. sas hak milik berfungsi sosial
 15. asas beritikad baik harus dilindungi
 16. asas resiko dibebankan kepada benda atau harta, bukan kepada tenaga atau pekerja
 17. asas mengatur atau sebagai petunjuk
 18. asas perjanjian tertulis atau diucapkan melalui saksi

Baca juga:
Intisari Perbedaan Syariah dan Fiqih
Inti Perbedaan Had, Qisas dan Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam
Ruang Lingkup Hukum Islam Secara Global
Pengertian dan Macam-Macam Had dalam Islam
Dasar dan Tata Cara Hukuman Cambuk dalam Syariat Islam
Dasar dan Jenis Hukuman Penjara dalam Islam
Dasar, Tempat dan Durasi Hukuman Pengasingan dalam Islam

3. Asas hukum perkawinan

Beberapa asas yang masuk dalam lingkup ini adalah sebagai berikut:

 1. asas kesukarelaan
 2. asas kebebasan memilih
 3. asas kemitraan suami istri
 4. asas persetujuan kedua belah pihak
 5. asas monogami terbuka
 6. asas dalam waktu tak terbatas / selama-lamanya

4. Asas hukum waris

Asas-asas yang masuk dalam kawasan ini adalah:

 1. asas ijbari
 2. sas individual
 3. asas keadilan berimbang
 4. asas akibat kematian
 5. asas bilateral

___________

Referensi:

Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. Hukum Islam, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm: 127-128.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.